051 ขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์

โดยทั่วไปมักมีการตั้งคำถามว่า มนุษย์มีขีดจำกัดความสามารถเพียงใด เป็นไปได้หรือไม่ที่จะวิ่ง 100 เมตร ภายใน 9 วินาที หรือปีนขึ้นยอดเขา Alpe d’Huez  ภายใน 30 นาที?

บันทึกสถิติโลกในการวิ่ง

สถิติโลกในการวิ่งตั้งแต่ 1500 เมตร มีความสอดคล้องกับค่า  VO2 Max  ประมาณ 88 มล. / กก. / นาที สำหรับนักกีฬาชาย และ 78 มล. / กก. / นาที สำหรับนักกีฬาหญิง

(**VO2 Max คือ จำนวนออกซิเจนสูงสุดที่ร่างกายเราสามารถนำเข้าไปสู่ เซลล์ภายในเวลา 1 นาที**)

สถิติโลกของนักกีฬาชาย

table051-1

Kimetto
Bekele
Rudisha
Tadese

มันดูสมเหตุสมผลที่จะตั้งสมมติฐานว่าค่า 88 และ 78 มล. / กก. / นาที คือ ขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ ด้วยการใช้สูตร FTP = 0.072 x VO2max จึงสามารถการคำนวณค่า FTP ในหน่วย วัตต์ / กก. (Watt / kg) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่า FTP ให้ดูบทที่ : 12, 13 และ 14

(**FTP = Functional Threshold Power, ความสามารถในการใช้กำลังสูงสุดของร่างกาย**)

ขีดจำกัดสำหรับการวิ่ง
FTP = 0.072 x 88 = 6.34 วัตต์ / กก. นักกีฬาชาย
FTP = 0.072 x 78 = 5.61 วัตต์ / กก. นักกีฬาหญิง
FTP Redcliffe = 0.072 x 80.4 = 5.78 วัตต์ / กก

สถิติโลกของนักกีฬาหญิง

table051-2

Kiplagat
Kratochvilova
Redcliffe
Wang

รูปแบบการใช้กำลังสำหรับการปั่นจักรยาน

รูปแบบกำลังที่ใช้ในการปั่นจักรยาน มีค่าสูงสุดตรงกับค่าของนักวิ่งด้านบน
ขีดจำกัดของการปั่นจักรยาน
FTP = 6.40 วัตต์ / กก. นักกีฬาชาย
FTP = 5.69 วัตต์ / กก. นักกีฬาหญิง

สถิติโลกหนึ่งชั่วโมงของ Bradley Wiggins


ตารางกำลังของระบบถ่ายพลังงานของมนุษย์สี่รูปแบบ
**ATP (adenosine triphosphate) = แหล่งพลังงานจากฟอสเฟต, CP (Creatine Phosphate) = สารที่ใช้สังเคราะห์ ATP, Anaerobic Breakdown Glycogen = การย่อยไกลโคเจนโดยไม่อาศัยออกซิเจน, Aerobic Breakdown Glycogen = การย่อยไกลโคเจนโดยอาศัยออกซิเจน

ค่าเหล่านี้ได้จากการพิจารณาด้านชีวเคมีหรือไม่?

เราถามตัวเองว่าค่า 6.4 วัตต์ / กก. เป็นจริงตามทฤษฎีหรือไม่ ตัวเลขเหล่านี้สามารถใช้อธิบายความสามารถของระบบกำลังของมนุษย์ทั้งสี่ได้หรือไม่

ความสามารถของระบบพลังงานทั้งสี่สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวน mmol (มิลลิโมล) ATP / วินาที x การผลิตพลังงานของ ATP = 81 kJ / mol (กิโลจูล/โมล) x ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ = 0.25 และหารตัวเลขด้วยน้ำหนักของนักกีฬา = 60 กิโลกรัม

ด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถหาค่า FTP สูงสุดทางทฤษฎี เป็นที่ทราบว่าที่ระดับ FTP หนึ่ง ไกลโคเจนจะถูกใช้เป็นแหล่งพลังงาน 74% และกรดไขมัน 26% ส่งผลให้ได้เป็นรูปแบบการคำนวณดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ขีดจำกัดกำลังทางชีวเคมี :

FTP = 0.74 x 7.76 + 0.26 x 2.36 = 6.36 วัตต์ / กก.

ข้อสรุปเกี่ยวกับขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์

สรุป: สำหรับสามแนวทางของการวัดค่าขีดจำกัด ทั้งจากสถิติโลกในการวิ่ง, รูปแบบกำลังในการปั่นจักรยาน และการคำนวณด้านชีวเคมี ให้ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ ขีดจำกัดความสามารถของมนุษย์ที่ระดับ FTP สำหรับนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง คือ 6.4 วัตต์ต่อกิโลกรัม และ 5.7 วัตต์ต่อกิโลกรัม ตามลำดับ

ระดับประสิทธิภาพในการแข่งขันกีฬาจากสูงไปต่ำ