013 FUNCTIONAL THRESHOLD POWER – FTP ตอนที่ 2

ค่า FTP คือค่าสูงสุดที่นักจักรยานสามารถที่จะปั่นได้คงที่ได้นานสูงสุดเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งค่านี้จะเป็นไปได้เมื่อปั่นแบบไทม์ไทล์ซึ่งสามารถปั่นคงที่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง การปั่นต้องใช้ประสบการณ์การปั่นที่หนักหลายครั้งจึงหาค่าที่คงที่ได้ดี

แต่ก็ยังมีวิธีทดสอบ FTP 20 นาทีหรือ 10 นาทีเช่นเดียวกันซึ่งระหว่างการทดสอบก็ต้องปั่นให้หนักเหมือนกับการปั่นไทม์ไทล์ แรงที่วัดได้จากการทดสอบในระยะเวลาสั้นกว่าก็จะมีวิธีคิดคำนวณที่ง่ายสำหรับการหาค่า FTP ในแบบ 20 นาทีและ 10 นาที

FTP = 0.93 x CP20

และ

FTP = 0.88 x CP10

การปั่นทดสอบในระยะเวลาสั้นบ่อยๆครั้งเป็นวิธีการเรียนรู้การปั่นหาค่าFTPได้อย่างสมบรูณ์และถูกต้อง ดังนั้นคุณภาพของการทดสอบจะพัฒนาใกล้ความเป็นจริงและถูกต้องมากขึ้น และทำให้เห็นภาพของประสิธิภาพ FTP ที่มี

ขั้นตอนการทดสอบ

ทดสอบบนถนน

  1. วอร์มอัพ 20 นาทีที่หัวใจไม่เกิน 65% หรือโซน 1
  2. เร่งขาที่รอบขามากกว่า 100 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 1 นาทีจำนวน 3 ครั้ง โดยพัก 1 นาทีระหว่างการทำแต่ละครั้ง
  3. ปั่นเบาๆ 3 นาทีที่หัวใจไม่เกิน 65% หรือโซน 1
  4. ปั่น 3 นาทีที่ความหนัก 110-120% ของ FTP ที่เราคาดการณ์ไว้
  5. ปั่นเบาๆ 10 นาทีที่หัวใจไม่เกิน 65% หรือโซน 1
  6. ปั่น 20 นาทีให้เร็วสุดแต่คงที่ตลอดระยะเวลา 20 นาที
  7. ปั่นคูลดาวน์ 20 นาที

ค่าหัวใจเฉลี่ยในขณะปั่นไทม์ไทล์ระยะสั้นสามารถนำมาแปลผลเพื่อหาค่าจากจุดเปลี่ยนหัวใจไปยังค่าหัวใจสูงสุด

การทดสอบหาค่า FTP นั้นควรทำทุกเดือน ส่วนการทดสอบระยะสั้น 10 นาทีหรือ 20 นาทีเราสามารถนำเข้าไปใช้กับการซ้อมประจำเราได้ การทดสอบจะทำให้เรารู้สภาพร่างกายของเราและสามารถนำไปปรับเปลี่ยนแผนการซ้อมให้เหมาะสม การทดสอบเพียงครั้งเดียวไม่สามารถบอกค่าความเป็นจริงได้เพราะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะทำการทดสอบได้อย่างถูกต้องนั่นหมายถึงปั่นให้แรงแต่คงความแรงไว้เสมอจนจบการทดสอบ หลังจากการเรียนรู้ที่ทำทดสอบอย่างถูกต้องคุณก็จะได้จุดเริ่มต้นของการวางแผนการซ้อมได้สมบรูณ์

การทำการทดสอบนั้นจำเป็นต้องควบคุมเส้นทาง เวลา ระยะทาง ปัจจัยภายนอกให้ใกล้เคียงกันทุกครั้ง สิ่งที่สำคัญคือการที่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมกับการทดสอบ ต้องนอนพอเพียง ไม่ทำการทดสอบหลังจากการทำงานหนักหรือหลังจากแข่งถ้าร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

ข้อมูลจากการทดสอบ FTP นั้นจะเหมาะกับคนที่ใช้เครื่องมือวัดวัตต์ (Power meter) ถึงอย่างนั้นก็ตามคนที่ใช้อัตราชีพจรสามารถทำการทดสอบได้เช่นเดียวกันจากการใช้ค่าหัวใจ ความเร็วเฉลี่ยและระยะทางโดยเราต้องเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งเพื่อมาเปรียบเทียบข้อมูลกัน

Time trial is a specialty.