011 กลุ่มการฝึกซ้อมแบ่งตามจุดเบี่ยงเบน

เมื่อเราทราบจุดเบี่ยงเบน (DP) จะสามารถแบ่งระดับของการฝึกซ้อม โดยคำนวณจากค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดเบี่ยงเบน แยกได้ดังนี้

กลุ่ม ขีดจำกัดขั้นต่ำ ปานกลาง ขีดจำกัดขั้นสูง
การฟื้นตัวแบบแอคทีฟ 60% 68% 75%
การฝึกความทนทานแบบง่าย (EET) 75% 80% 85%
การฝึกความทนทานแบบเข้มข้น (IET) 85% 90% 95%
การฝึกแบบใช้ความ เร็วในการปั่น (TET) 95% 98% 100%
จุดเบี่ยงเบน (DP) 100%
ระยะเวลาการใช้ความทนทานนาน (RL) 100% 100% + 5 จังหวะการเต้นของหัวใจ
ระยะเวลาการใช้ความทนทานสั้น (RS) 100% + 5 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

อ้างอิงจากจุดเบี่ยงเบนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ 170 ครั้งต่อนาที กลุ่มการเต้นของหัวใจที่แตกต่างกันจะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

กลุ่ม ขีดจำกัดขั้นต่ำ อัตราการเต้นของหัวใจ ปานกลาง อัตราการเต้นของหัวใจ ขีดจำกัดขั้นสูง อัตราการเต้นของหัว
การฟื้นตัวแบบแอคทีฟ 60% 102 68% 116 75% 128
การฝึกความทนทานแบบง่าย (EET) 75% 128 80% 136 85% 145
การฝึกความทนทานแบบเข้มข้น (IET) 85% 145 90% 153 95% 162
การฝึกแบบใช้ความ เร็วในการปั่น (TET) 95% 162 98% 166 100% 170
ระยะเวลาการใช้ความทนทานนาน (RL) 100% 170 100% + 5 จังหวะการเต้นของหัวใจ 175
ระยะเวลาการใช้ความทนทานสั้น (RS) 100% + 5 175 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

กลุ่มของการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน แบ่งออกเป็นระยะเวลาการใช้ความทนทานนาน (RL) และระยะเวลาการใช้ความทนทานสั้น (RS)สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากกลุ่มสีแดง หรือกลุ่มการออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน ไม่สามารถใช้การวัดอัตราการเต้นของหัวใจมาวัดได้

จุดเบี่ยงเบนสำหรับนักกีฬาที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี จะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเท่ากับ 93%

กลุ่มของความเข้มข้นในการออกกำลังกายจะแบ่งออกเป็น ขีดจำกัดขั้นต่ำ ปานกลาง และขีดจำกัดขั้นสูง เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากระดับอัตราการเต้นของหัวใจทั้งหมดควรถูกนำมาใช้ในระหว่างการฝึกซ้อม ไม่ใช่เพียงแค่ช่วงกลางเท่านั้น

จากบทที่ผ่านมา และในบทต่อไป เห็นได้ชัดว่า ความเข้มข้นในการออกกำลังกายถูกนำเสนอได้ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าและอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจตามเป้าหมาย สามารถหาได้โดย นำค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ไปลบออกจากอัตราการเต้นของหัวใจที่จุดเบี่ยงเบน ตามวิธีการของ ด็อกเตอร์ Karnoven